Oilsludge Pyrolysis Plant

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Oilsludge Pyrolysis Plant

    ใช้สำหรับการลดการบำบัดที่ไม่เป็นอันตรายและการใช้ทรัพยากรของตะกอนเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูดิน การแยกน้ำและอินทรียวัตถุในตะกอนออกจากดินทำให้ปริมาณน้ำมันแร่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งหลังการบำบัดการแตกร้าวมีค่าน้อยกว่า 0 05% ภายใต้สมมติฐานด้านความปลอดภัยการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมั่นคงการลดตะกอนการบำบัดที่ไม่เป็นอันตรายและการใช้ทรัพยากร